STANOVY SPOLKU

Sdružení komunálních služeb, z. s.

Čl. 1. 
Úvodní ustanovení 
Spolek Sdružení komunálních služeb, z.s., založili jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,o sdružování občanů za účelem výměny zkušeností, vzájemném informování, poradenském a konzultačním, spolupráce s orgány státní správy a spolky působícími v oborech komunálníchslužeb, ve znění pozdějších předpisů, a je právnickou osobou.Novým občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. bylo původní sdružení transformováno naspolek ve smyslu §214 – 302 NOZ.

Čl. 2. 
Název a sídlo

1) Název spolku je: „Sdružení komunálních služeb, z. s. “ (dále jen „ spolek “).
2) Sídlo spolku je: Most

Čl. 3 
Účel

Účelem spolku je usilování o náležité společenské docenění významu komunálních služeb při zajišťování  základních  funkcí  měst  a  obcí,  vytváření  ekonomicky  a  ekologicky  optimálních životních  podmínek,  čistoty  a  pořádku.  Zaměřuje  se  zejména  na  problematiku  svozu zneškodňování tuhých komunálních odpadů, údržbu a čištění místních komunikací a veřejného prostranství, budování a údržbu veřejné zeleně, provoz a údržbu veřejného osvětlení, provoz hřbitovů  a  zajišťování  hřbitovních  a  pohřebních  služeb,  provoz  veřejných  WC,  zajišťování lázeňských  služeb,  provoz  veřejných  sportovních,  tělovýchovných  a  rekreačních  zařízení  a bytového hospodářství. Podporuje všestranný rozvoj těchto činností. Sdružení plní především
činností svých orgánů funkci koordinačního a konzultačního centra. Fyzickým a právnickým osobám  provozujícím  komunální  služby,  vyrábějícím  a  dodávajícím  techniku  a  zařízení  pro
jejich zabezpečování, obcím městským a krajským úřadům poskytuje různé služby potřebné pro jejich hospodářskou, výrobní, obchodní a další činnost. Jedná se například o:
–    zpracování organizačních, ekonomických a technicko-provozních analýz stavu a vývoje technických služeb jako celku i jednotlivých oborů a úseků
–    zpracování návrhů koncepcí a opatření k zefektivnění a rozvoji těchto služeb
–    součinnost  s orgány  státní  správy  a  samosprávy  při  přípravě  a  vydávání  právních předpisů, směrnic a instrukcí, opatření a pokynů pro zajišťování komunálních služeb a činnost organizací na tomto úseku
–    organizování propagace komunálních služeb a jejich osvěty
–    organizování vzdělávacích a školících akcí včetně výstav a předvádění nové techniky
–    rozšiřování nových technologií a pracovních postupů, organizování výroby a dodávek strojů a zařízení pro komunální služby
–    koordinaci  příprav  investic  a  organizačních  opatření  přesahujících  rámec  místního 2

–    vytvoření,  obnovování  a  spravování  databázového  informačního   systému,  který obsahuje základní informace a členech sdružení a který slouží i potřebám jednotlivých členů
–    vedení informačních stránek na internetu a provádění jejich pravidelnou aktualizaci

Čl. 4 
Členství

1)  Členy spolku se mohou stát fyzické a právnické osoby zabývající se technickou údržbou měst  a  obcí  a  fyzické  a  právnické  osoby  zabývající  se  výrobou,  distribucí  a  činností související s problematikou technické údržby měst a obcí.
2)  Čestným členem se mohou stát fyzické osoby, které se významně podílely nebo podílejí na chodu  spolku  a  nejsou  řádnými  členy  a  právnické  osoby,  jejichž  činnost  úzce  souvisí  s náplní spolku a rovněž nejsou řádnými členy sdružení.
3)  Podmínkou členství je souhlas se Stanovami spolku vyjádřený v písemné přihlášce, podpora jeho cílů, dodržování převzatých závazků vůči spolku a souhlas Rady.
4)  O přijetí uchazeče za člena rozhoduje Rada na základě písemné přihlášky.
5)  Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí o přijetí uchazeče za člena spolku.
6)  Členství ve spolku zaniká písemnou dohodou, doručením oznámení o vystoupení člena na adresu sídla spolku, doručením oznámení na adresu člena o vyloučení člena Radou, úmrtím člena či zánikem spolku.
7)  Člen může být vyloučen na základě rozhodnutí Rady, jestliže porušuje členské povinnosti nebo  dopustil-li  se  takového  jednání,  které  je  v  rozporu  se  stanovami,  či  cíli  spolku  či prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. 5 
Práva a povinnosti členů  

1) Právem člena je:
a) podílet se na činnosti spolku
b) obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi,
c) volit a být volen do orgánů spolku, pokud je plně svéprávný,
d) kdykoli ze spolku vystoupit.

2) Povinností člena je:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) svědomitě vykonávat povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je ve spolku pověřen,
c) respektovat rozhodnutí orgánů spolku
d) uhradit ke dni konání Členské schůze členské příspěvky a zálohy na úhradu služebspolku na příslušné období
e)  v případě  přijetí  či  vystoupení  ze  spolku  v průběhu  kalendářního  roku  zaplatit alikvótní část členských příspěvků a úhrad služeb

Čl. 6 
Orgány spolku

1.  Orgány spolku jsou:
–    Členská schůze, jako nejvyšší orgán
–    Rada
–    Předseda Rady, jako statutární orgán (dále jen předseda)
–    Místopředseda Rady (dále jen místopředseda)
–    Tajemník
–    Kontrolní komise

2.  Členská schůze
a)  skládá se z členů spolku,
b)  je svolávána předsedou nejméně jedenkrát za dvanáct měsíců, a to doručením pozvánky na elektronickou adresu každého člena spolku,
c)  koordinuje činnost spolku a jeho poslání,
d)  mění stanovy,
e)  projednává a rozhoduje podněty, návrhy a stížnosti členů spolku,
f)   schvaluje roční plán výdajů,
g)  schvaluje  Výroční  zprávu  o  činnosti  a  hospodaření  spolku  a  bere  na  vědomí Výroční zprávu o činnosti rady za uplynulý kalendářní rok,
h)  v případě zániku spolku rozhoduje o naložení s majetkem spolku,
i)   rozhoduje ve všech dalších věcech, pokud ji o rozhodnutí požádá předseda,
j)   jednání   Členské   schůze   jsou   neveřejná;   z   každého   zasedání   vyhotoví předsedající zápis a usnesení. Zápis je podepsán ověřovateli zápisu. Usnesení podepisuje Tajemník a předseda,
k)  členská schůze je usnášení schopná je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů, kteří uhradili ke dni konání členské schůze členské příspěvky a zálohy na úhradu služeb spolku na příslušné období a rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. V případě zániku spolku sloučením s jiným spolkem a při změně Stanov, je usnášení schopná při účasti minimálně 70% členů, kteří uhradili ke dni konání členské schůze členské příspěvky  a  zálohy  na  úhradu  služeb  spolku  na příslušné  období  a  rozhoduje prostou  většinou  hlasů  přítomných  členů,  při  rovnosti  hlasů  rozhoduje  hlas předsedy,
l)   není-li  Členská  schůze  schopná  usnášení,  svolá  ji  předseda  do  15  dnů  od takového  zasedání  opět.  Termín  náhradního  zasedání  členské  schůze  bude stanoven minimálně 14 dnů a maximálně 6 týdnů po termínu řádného zasedání. Toto  náhradní  zasedání  Členské  schůze  je  vždy  usnášeníschopné.  V případě nekonání členské schůze je Rada povinna svolat náhradní členskou schůzi a to do 3 měsíců od termínu, na který byla svolána řádná členská schůze,
m) k platnosti  usnesení  členské  schůze  je  zapotřebí  souhlasu  prosté  většiny přítomných  členů.    Každý  člen  má  jeden  hlas  a  to  pouze  při  splnění  všech povinností vůči spolku ke dni konání členské schůze . Toto právo hlasování mu bude poukázáno hlasovacím lístkem, jež obdrží před zahájením členské schůze,
n)  Členská schůze volí ze svého středu sedmičlennou radu, z které maximálně dva členové mohou být ze zástupců fyzických a právnických osob zabývajících se výrobou, distribucí a činností související s problematikou technické údržby města obcí,

o)  podrobné zásady a pravomoci pro svolávání a konání členské schůze upravuje její jednací řád, schválený tímto orgánem,
p)  Členská schůze volí se svého středu tříčlennou Kontrolní komisi,
q)  schvaluje výši členského příspěvku a záloh na úhradu služeb.
r)   předseda svolá Členskou schůzi, pokud o ní požádá alespoň třetina členů spolku nebo kontrolní komise spolku do 30 dnů od doručení žádosti

3.  Rada
a)  Je  řídícím  a  výkonným  orgánem  spolku  mezi  zasedáními  členské  schůze, volební období je čtyřleté. Schází se nejméně šestkrát ročně. Ve své práci se řídí usnesením Členské schůze,
b)  zabývá se stížnostmi a náměty ze strany členů spolku a snaží se na základě svých znalostí a možností hledat řešení,
c)  rozhoduje o přijetí nových členů na základě jejich žádosti a splnění podmínek pro přijetí,
d)  zajišťuje a koordinuje doplňování databázového informačního systému spolku,
e)  zajišťuje   provoz   internetových   stránek   spolku,   včetně   jejich   pravidelné aktualizace,
f)   organizuje a organizačně zabezpečuje pravidelná setkání členů spolku, včetně přípravy jeho programu,
g)  Rada ze svého středu volí předsedu, který je zároveň zplnomocněn vystupovat za  spolek  vůči  třetím  osobám.  Dále  volí  místopředsedu  a  zároveň  jmenuje tajemníka,
h)  hájí zájmy spolku vůči třetím osobám,
i)   v případě odstoupení člena Rady z funkce, může Rada kooptovat člena nového se  zachováním  principu  regionálně  územního  zastoupení.  Nejvíce  však  může kooptovat třetinu členů Rady do konání Členské schůze, která potvrzuje volbu,
j)   řídí se Jednacím řádem Rady schváleným Radou spolku,
k)  předkládá  ke  schválení  výsledky  hospodaření  za  předcházející  období  a  plán činnosti na období následující včetně čerpání rozpočtu. Dále předkládá Výroční zprávu o činnosti Rady za předcházející období.

4.  Předseda Rady
a)  je statutárním orgánem spolku,
b)  jedná jménem spolku, zastupuje jej navenek a rozhoduje v záležitosti fungování spolku.  Pro  platnost  rozhodnutí  o  zcizení  či  zatížení  nemovitostí  spolku  se vyžaduje souhlas Členské schůze,
c)  předsednictví začíná dnem zvolením Radou a to zvolením nadpoloviční většinou všech členů Rady do funkce,
d)  funkční období je 4 roky,
e)  činí veškeré právní úkony a podepisuje smlouvy a dohody za spolek,
f)   pověřuje plnou mocí osobu k jednání jménem spolku,
g)  předsedovi  přísluší:  navrhovat  vnitřní  předpisy  spolku,  spravovat  majetek spolku, svolává a vede jednání Členské schůze,
h)  mandát  předsedy  končí  dnem  odvolání  Radou,  dohodou,  úmrtím  předsedy, zánikem spolku, vypršením funkčního období,
i)   předseda umožní všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí, jeho rozhodnutí a dalších materiálů souvisejících s činností spolku,
j)   svolává a řídí jednání Rady,

k)  je povinen se řídit Organizačním řádem spolku, který vymezuje jeho pravomoci, práva a povinnosti,
l)   ve  vymezených  případech  je  předseda  zastupován  místopředsedou  popřípadě tajemníkem  nebo  jiným  členem  Rady  na  základě  písemného  pověření.  Toto vymezení řeší Organizační řád spolku a Jednací řád Rady spolku.

5.  Místopředseda Rady
a)  Je volen Radou a to zvolením nadpoloviční většinou všech členů Rady,
b)  v případě nepřítomnosti předsedy jej zastupuje v plném rozsahu,
c)  je povinen se řídit Organizačním řádem spolku, který vymezuje jeho pravomoci, práva a povinnosti,
d)  v případě nepřítomnosti předsedy řídí jednání Rady spolku,
e)  zastupuje předsedu v době jeho neschopnosti či nemožnosti vykonávat funkci. Po  odstoupení,  odvolání  či  úmrtí,  či  zániku  mandátu  předsedy  je  statutárním orgánem spolku.

6.  Tajemník
a)  Účastní se jednání Rady a jednání Členské schůze,
b)  je jmenován Radou,
c)  v průběhu   mezi   členskými   schůzemi   a   jednáními   Rady   zajišťuje   chod sekretariátu spolku a je zodpovědný za hospodaření a vedení účetnictví spolku,
d)  připravuje  a   shromažďuje  připomínky   a   podněty   od   jednotlivých   členů směrované na Radu a předkládá je na jednání Rady,
e)  koordinuje součinnosti případných organizačních složek a Rady,
f)   obhospodařuje a zajišťuje obnovování databázového informačního systému na základě úkolů Rady,
g)  na  základě  úkolů  Rady  připravuje  příslušné  materiály  a  zajišťuje  jejich distribuci,
h)  je povinen archivovat písemnosti vzešlé z činnosti spolku a do 7 dnů po zániku funkce předsedy je předat místopředsedovi a, pokud to není možné, tak jinému členu spolu, o čemž se vyhotoví písemný zápis,
i)   vede seznam členů spolku,
j)   zajišťuje  a  plní  další  úkoly  vyplývající  z Organizačního  řádu,  rozhodnutí Členské schůze a Rady,
k)  za výše uvedené úkoly mu náleží měsíční odměna, kterou mu stanoví Rada.
7.  Kontrolní komise
a)  Zodpovídá  Členské  schůzi  a  předsedovi  spolku  zejména  za  prováděné  revize hospodaření spolku,
b)  je tříčlenná, volená Členskou schůzí na čtyřleté funkční období,
c)  podrobné zásady práce a pravomoci Kontrolní komise upravuje Organizační řád.

Čl. 7 
Hospodaření spolku

1) Sdružení komunálních služeb, z.s. hospodaří, na základě schváleného rozpočtu.
2) Příjmy spolku jsou zejména:
a) příspěvky členů,
b) sponzorské příspěvky a dary od fyzických a právnických osob,
c) dotace,
d) státní příspěvky a granty,
e) správní poplatky a příjmy za služby,
f) příjmy z prodeje či pronájmu
3) Příjmy spolku jsou použity pro zajištění chodu sekretariátu spolku, činnosti spolku včetně sportovní činnosti a reprezentace.
4) Výši členských příspěvků spolku navrhuje Rada a schvaluje Členská schůze.
5) Spolek vede řádnou evidenci svého majetku a provádí pravidelné inventarizace.
6) Pro získávání dodatečných vlastních finančních zdrojů spolku například uzavírá reklamní a  sponzorské smlouvy.

Čl. 8 
Zánik spolku

1) Spolek zaniká:
a) rozhodnutím Členské schůze,
b)  dobrovolným  rozpuštěním  nebo  sloučením  s  jiným  spolkem  na  základě rozhodnutí Členské schůze,
c) pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.

2) Po případném dobrovolném zániku spolku rozhodne o majetku spolku Členská schůze.

Čl. 9 
Závěrečná ustanovení

1) Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
2) Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty všemi členy Členské schůze.
3) Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi
4) Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
5) Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválením Členskou schůzí spolku.

V Mostě dne ………………

v.r.                                                                                             v.r.
…………………………………….                            ………………………………………
Bohumil Rataj                                                                   Ing.Ludmila Honová
předseda                                                                                       tajemník

v.r.
……………………………………
Ing. Martin Chudoba
místopředseda