Organizační řád Sdružení komunálních služeb, z.s.

 

Článek I. 
Základní ustanovení

1.  Základním právním dokumentem pro činnost Sdružení komunálních služeb, z.s. jsou Stanovy spolku. Postavení a funkci jednotlivých orgánů spolku dále vymezují Jednací řád Členské schůze a Jednací řád Rady, které vycházejí z uvedených Stanov.
2.  Tento  Organizační  řád  blíže  specifikuje  zásady  činností,  koordinaci,  řízení  a  vztahy mezi orgány spolku neupravované Stanovami, vyjma Členské schůze a Rady.
Jsou to:

– Předseda Rady (dále jen předseda)
– Místopředseda Rady (dále jen místopředseda)
– Tajemník
– Kontrolní komise
– Asistent předsedy

Článek II. 
Předseda

1.  Je koordinátorem činností spolku mezi zasedáními Rady, reprezentuje spolek navenek a jejím jménem podepisuje a přitom se řídí ustanoveními č. 6, odst. 4 Stanov.
2.  Mimo  úkolů  daných  mu  Stanovami,  Jednacím  řádem  Členské  schůze  a  Jednacím řádem Rady, dále zajišťuje neodkladné záležitosti příslušející do výhradní pravomoci Rady a to při dodržení Jednacího řádu Rady.
3.  Při  výkonu  své  funkce  se  opírá  o  činnost  tajemníka,  se  kterým  v rámci  své  řídící  a koordinační úlohy zadávají plnění úkolů z tohoto vyplývajících.
4.  Je   oprávněn   v případě   svého   zaneprázdnění   nebo   své   nepřítomnosti   pověřit místopředsedu nebo tajemníka svým zastupováním při dodržení Stanov čl. 6 odst. 4 l) a Jednacího řádu Rady článku IV, bod 4.
5.  Do své funkce je volen Radou a jeho volební období je čtyři roky. Opětovné zvolení je možné.

Článek III. 
Místopředseda  

1.  V případě  nepřítomnosti  předsedy  jej  zastupuje  v plném  rozsahu  při  zachování stanovených pravidel dle článku II. odst.4 tohoto Organizačního řádu.
2.  V případě zastupování směrem ke třetím osobám musí být dodrženy Stanovy spolku, Organizační řád a Jednací řád Rady.

Článek IV. 
Tajemník  

1.  Je výkonným zaměstnancem  spolku a mimo úkolů obsažených ve Stanovách  spolku článku 6 odstavec 6, dále zajišťuje:
–    aktualizaci Stanov spolku, Jednacího řádu Členské schůze a Jednacího řádu Rady
–   rozhodování  o  záležitostech  náležejících  do  působnosti  předsedy  Rady    a  to  při dodržení  Stanov  spolku  a  Jednacího  řádu  Rady,  dále  v naléhavých  případech  nebo neodkladných záležitostech,  kde  by  hrozila  újma  spolku  z prodlení,  a  nebo  při dlouhodobější nepřítomnosti Předsedy Rady , kdy  jeho zplnomocnění nebo pověření nelze dosáhnout.
2.  O jmenování, odvolání a odměňování tajemníka rozhoduje Rada spolku.
3.  Dále do působnosti tajemníka spadá:
–    organizačně připravovat jednání Členské schůze spolku a další případná setkání členů spolku
–    zajišťovat administrativní práce související s činností spolku, včetně vedení účetnictví a jejich archivaci
–    přijímat  přihlášky  uchazečů  o  členství  ve  spolku,  zajišťovat  vybírání  členských příspěvků a hospodařit s nimi dle usnesení Členské schůze a Rady
–    organizačně  zabezpečovat  případná  školení,  semináře,  výstavy  pro  členy  spolku  na základě odsouhlaseného plánu činnosti Členskou schůzí
–    shromažďovat a aktualizovat informace o jednotlivých členech spolku
–    shromažďovat a připravovat podněty, připomínky a návrhy členů  spolku pro jednání Rady
–    vést internetové stránky včetně jejich aktualizace
–    provádět zápisy z jednání Rady a Členské schůze
–    samostatně   iniciativně   jménem   spolku,   při   zachování   všech   pravidel   daných Stanovami  a  ostatními  vnitřními  dokumenty,  vykonávat  doplňkovou  agenturní  a hospodářskou činnost směřující k uspokojování potřeb členů spolku.
4.  Při  výkonu  své  funkce  je  plně  zodpovědný  za  řádné  vedení  účetnictví  a  plnění příslušných  odvodových  či  daňových  povinností.  Za  to  mu  náleží  finanční  odměna vyplývající z pracovně-právního vztahu, odsouhlasená Radou.

Článek V.
Kontrolní komise

1.  Je kontrolním orgánem spolku.
2.  Skládá se ze tří členů, kteří jsou voleni Členskou schůzí na čtyři roky.
3.  Ze  svého  středu  volí  předsedu  Kontrolní  komise,  který  svolává  a  řídí  jednání Kontrolní komise.
4.  Členství je neslučitelné s členstvím v Radě.
5.  Její členové mají právo se zúčastnit jednání Rady, bez práva hlasování.
6.  Kontrolní komise je oprávněna:
–    nahlížet minimálně dvakrát za rok do účetních a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje
–    je povinna přezkoumat roční účetní závěrku a výroční zprávu Rady
–    je povinna nejméně 1x za rok podávat zprávu o své činnosti a příslušných zjištěních Radě, výsledky kontrolní činnosti předkládat Členské schůzi.
–    upozorňovat  Radu  nebo  jejího  předsedu  na  porušení  či  porušování  obecně  platných právních  předpisů  v činnosti  spolku,  dále  Stanov  spolku,  Jednacího  řádu  Rady, Jednacího  řádu Členské  schůze,  Organizačního  řádu,  na  nehospodárné  postupy, případně na další nedostatky v činnosti spolku.
–    z každé provedené revize je povinna provést zápis, jehož originál musí být uložen utajemníka.

Článek VI.
Asistent předsedy Rady

1.  Asistent  předsedy  je  podřízen  předsedovi  Rady,  řídí  se  jeho  pokyny  a  plní  svěřené úkoly.
2.  Asistent  předsedy  je  výkonným  zaměstnancem  spolku  a  je  zaměstnán  na  dohodu  o provedení práce.
3.  Dále je nápomocen tajemníkovi a spolupracuje s ním při plnění úkolů, přípravě setkání členské schůze, zajišťuje sponzory pro konání setkání a akce.
4.  Asistentovi  náleží  zapůjčení  služebního  notebooku,  tiskárny  a  mobilního  telefonu  či jiná technická a materiální pomoc.
5.  Asistentovi   předsedy   Rady   jsou   poskytovány   cestovní   náhrady   na   základě odsouhlasení předsedou nebo místopředsedou před vysláním na pracovní cestu.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1.  Tento  Organizační  řád  nabyl  platnosti  a  účinnosti  dnem  schválení  Členskou  schůzí konanou dne ………….
2.  Rada je zmocněna provést v souladu se Stanovami a tímto Organizačním řádem jeho změnu, pokud to vyžadují závažné důvody zapříčiněné legislativními změnami, podle kterých se spolek řídí. Tato změna musí být následně schválena na nejbližším jednání Členské schůze.

Dne

…………………………………….                            ………………………………………
Bohumil Rataj                                                      Ing. Ludmila Honová
předseda                                                                          tajemník

……………………………………
Ing. Martin Chudoba
místopředseda