Jednací řád Rady sdružení

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 

Rada sdružení je řídícím a výkonným orgánem Sdružení komunálních služeb mezi jednáními Valné hromady.
Rada sdružení je 7 členná, pokud Valná hromada neurčí jinak.

Členové Rady sdružení jsou volení Valnou hromadou a jejich funkční období je čtyři roky. Další prodloužení funkčního období je možno na základě rozhodnutí Valné hromady. Pokud funkční období skončí v období mezi jednáními Valné hromady je Rada sdružení povinna na nejbližším konání Valné Hromady předložit návrh na novou volbu nebo případné doplnění. Do této doby zůstává člen Rady sdružení, kterému vypršelo funkční období nadále členem Rady sdružení se všemi právy a povinnostmi.

Členství v Radě sdružení je nezastupitelné a je funkcí dobrovolnou bez nároku a odměnu a na úhradu všech nákladů spojených s výkonem funkce, pokud Valná hromada nerozhodne jinak. Pokud někdo odstoupí ze své funkce může Rada sdružení místo něj kooptovat jiného člena sdružení a to na základě článku VI. odst. 10. Stanov.

Článek II.

Úkoly a pravomoci Rady sdružení

 

Veškerá jednání a vystupování Rady sdružení a to jako celku tak i jednotlivců se řídí článkem VI. Stanov.

Rada sdružení se ze své činnosti zodpovídá Valné hromadě a je povinna na každém řádném jednání Valné hromady předkládat zprávu o své činnosti za uplynulé období. Minimálně však jednou za rok.

Rada sdružení má za povinnost zejména:
a)      volit a odvolávat předsedu a místopředsedu Rady sdružení

b)      jmenovat a odvolávat tajemníka Rady sdružení, včetně stanovení způsobu a výše odměňování

c)      projednávat plnění schváleného rozpočtu sdružení

d)     projednávat zprávu Revizní komise včetně přijímání případných opatření, která nespadají do výlučné pravomoci Valné hromady

e)      vyjadřovat se k návrhům, připomínkám a případným podnětům ze strany členů sdružení

f)       připravovat plán činnosti sdružení na příslušné období a v případě jeho odsouhlasení Valnou hromadou zabezpečit jeho plnění

g)      zplnomocnit jednotlivé členy, případně tajemníka k úkolům směřujícím k zabezpečení chodu sdružení a plnění schváleného plánu činnosti

h)      schvalovat nové členy sdružení

i)        dbát na aktuálnost internetových stránek sdružení

j)        svolávat a organizačně zabezpečovat jednání Valné hromady a i další akce pořádané sdružením

k)      ukládat jednotlivým členům rady, úkoly a provádět jejich následné vyhodnocení

l)        připravovat materiály pro jednání Valné hromady, včetně návrhu změn Stanov a dalších základních dokumentů sdružení

m)    provádět operativní změny v rozpočtu čerpání finančních prostředků při zachování pravidla článku XII, odst. 1. Stanov

n)      přijímat stanoviska k návrhům právních předpisů, dokumentů a opatření týkajících se komunálních služeb, které budou sdružení, jeho členům nebo Radě sdružení předloženy a nebo které se podaří získat

o)      řešit případné dotazy jednotlivých členů sdružení a to buď sami nebo formou získávání odpovědí a názorů odborníků v dané oblasti, písemnou nebo elektronickou poštou

p)      shromažďovat informace interního charakteru a zabezpečit jejich využití pouze v rámci sdružení při zachování základních cílů a poslání sdružení definovaných Stanovami

 

Článek III.

Jednání a rozhodování Rady sdružení

 

Rada sdružení zasedá dle potřeby, nejméně však šestkrát za rok
Jednání Rady sdružení svolává z pověření předsedy tajemník a to tak, že nejméně 14 dní před konáním rozešle pozvánku příslušným členům. Pozvánka může být písemná nebo elektronické podobě. Musí obsahovat kdy a kde se zasedání koná a program jednání. Stálými body jednání by mělo být:
–          schválení programu jednání

–          průběh plnění úkolů Valné hromady

–          stav hospodaření k danému období

–          kontrola úkolů zadaných Radou sdružení jednotlivým členům

–          podněty, připomínky, dotazy apod. ostatních členů sdružení

 

Zasedání Rady sdružení je neveřejné pokud se členové nedohodnou jinak. Zúčastnit se jednání mohou další osoby, pokud se na tom členové Rady sdružení dohodnou. Jednání se mohou zúčastnit členové Revizní komise aniž by potřebovali souhlas členů Rady sdružení, ale nemají hlasovací ani jiná práva spojená s výkonem funkce člena Rady sdružení.
Rada sdružení je usnášení schopná pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů Rady sdružení.
Zasedání Rady sdružení řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda a nebo pověřený člen Rady sdružení. K jednotlivým bodům programu mají právo se vyjádřit všichni členové Rady sdružení a předseda je povinen jim udělit slovo. Po skončení diskuze předseda navrhne usnesení, o kterém pak Rada sdružení hlasuje. Usnesení Rady sdružení je přijato, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů rady. V případě nerozhodnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Schválená usnesení Rady sdružení jsou závazná pro všechny její členy,  Revizní komisi a případně i pro další organizační složky založené sdružením dle článku III Stanov.
Článek IV.

Úkoly a způsob jednání předsedy Rady sdružení

Předseda Rady sdružení zastupuje a reprezentuje sdružení navenek. Při této činnosti se řídí článkem VII. Stanov a Organizačním řádem.

Organizuje a řídí činnost Rady sdružení, svolává její jednání a to ve spolupráci s tajemníkem Rady sdružení.

Zodpovídá za průběžnou kontrolu činnosti tajemníka a kontroluje plnění jednotlivých usnesení a ta jak Rady sdružení, tak i Valné hromady.

V rámci svých kompetencí může tyto delegovat na dalšího člena rady, tzn. i tajemníka a to písemně plnou mocí. Toto delegování musí být schváleno členy Rady sdružení.

Článek V.

Úkoly a způsob jednání místopředsedy Rady sdružení

Zastupuje předsedu Rady sdružení v případech kdy krátkodobě ze zdravotních, pracovních či závažných osobních důvodů nemůže vykonávat funkci. Při této činnosti se musí řídit Stanovami a Jednacím řádem Rady sdružení v ustanoveních týkajících se jednání a rozhodování jako předseda Rady sdružení.

V případě jednání navenek však musí mít písemné zplnomocnění předsedy Rady sdružení dle článku IV., odst. 4 tohoto Jednacího řádu Rady sdružení.

Článek VI.

Úkoly a způsob jednání tajemníka Rady sdružení

Účastní se všech jednání Rady a Valné hromady.
Zajišťuje zpracování zápisů z jednání Rady sdružení a Valné hromady pokud není určeno jinak.
Podle pokynů předsedy a usnesení Rady sdružení zastupuje a reprezentuje sdružení navenek a zajišťuje jednání s ostatními orgány a to při zachování ujednání v článku IV. odst. 4. tohoto Jednacího řádu Rady sdružení.

Zodpovídá za vedení řádného účetnictví a prostředky sdružení.

Zajišťuje a shromažďuje základní údaje o členech sdružení, odpovídá za jejich aktualizaci. Přijímá a následně předává podněty, návrhy, názory, dotazy apod. od členů sdružení a předkládá je Radě sdružení.

Zodpovídá za vedení a aktualizaci internetových stránek na základě úkolů Rady sdružení, případně Valné hromady.

Při své činnosti se řídí Stanovami.

 

Článek VII.

Závěrečné ustanovení

Jednací řád Rady sdružení nabývá platnosti po schválení Radou sdružení a to nadpoloviční většinou všech členů Rady sdružení dne 20. 10. 2005.

 

 

Dne 20. 10. 2005

 

 

 

……………………………………                            ……………………………………….

Ing. Petr Klimecký                                                         Ludmila Honová

předseda Rady sdružení                                                tajemník Rady sdružení

 

 

 

 

 

……………………………………

Ing. Lea Tomková

místopředseda Rady sdružení