Jednací řád Rady sdružení

Jednací řád Rady

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Rada je řídícím a výkonným orgánem Sdružení komunálních služeb, z.s. mezi zasedáními členské schůze.

2. Rada je 7 členná, pokud Členská schůze neurčí jinak.

3. Členové Rady jsou voleni Členskou schůzí a jejich funkční období je čtyři roky. Další prodloužení funkčního období je možno na základě rozhodnutí Členské schůze. Pokud funkční období skončí v období mezi jednáními členské schůze je Rada povinna na nejbližším konání členské schůze předložit návrh na novou volbu nebo případné doplnění. Do této doby zůstává člen Rady, kterému vypršelo funkční období nadále členem Rady se všemi právy a povinnostmi.

4. Členství v Radě je nezastupitelné a je funkcí dobrovolnou bez nároku na odměnu a na úhradu všech nákladů spojených s výkonem funkce, pokud členská schůze nerozhodne jinak. Pokud někdo odstoupí ze své funkce, může Rada místo něj kooptovat jiného člena spolku a to na základě článku 6., odst. 3, písmeno i) Stanov.

Článek II.
Úkoly a pravomoci Rady

1. Veškerá jednání a vystupování Rady a to jako celku tak i jednotlivců se řídí článkem 6. odst.3. Stanov.

2. Rada se ze své činnosti zodpovídá Členské schůzi a je povinna na každém řádném jednání Členské schůze předkládat zprávu o své činnosti za uplynulé období. Minimálně však jednou za rok.

3. Rada má za povinnost zejména:
a) volit a odvolávat předsedu Rady (dále jen předsedu) a místopředsedu Rady (dále jen místopředsedu)
b) jmenovat a odvolávat tajemníka, včetně stanovení způsobu a výše odměňování
c) projednávat plnění schváleného rozpočtu
d) projednávat zprávu Kontrolní komise včetně přijímání případných opatření, která nespadají do výlučné pravomoci členské schůze
e) vyjadřovat se k návrhům, připomínkám a případným podnětům ze strany členů spolku
f) připravovat plán činnosti spolku na příslušné období a v případě jeho odsouhlasení členskou schůzí zabezpečit jeho plnění
g) zplnomocnit jednotlivé členy, případně tajemníka k úkolům směřujícím k zabezpečení chodu spolku a plnění schváleného plánu činnosti
h) schvalovat nové členy spolku
i) dbát na aktuálnost internetových stránek spolku
j) svolávat a organizačně zabezpečovat jednání členské schůze a i další akce pořádané spolkem
k) ukládat jednotlivým členům rady, úkoly a provádět jejich následné vyhodnocení
l) připravovat materiály pro jednání členské schůze, včetně návrhu změn Stanov a dalších základních dokumentů spolku
m) přijímat stanoviska k návrhům právních předpisů, dokumentů a opatření týkajících se komunálních služeb, které budou spolek, jeho členům nebo Radě předloženy, nebo které se podaří získat
n) řešit případné dotazy jednotlivých členů spolku a to buď sami nebo formou získávání odpovědí a názorů odborníků v dané oblasti, písemnou nebo elektronickou poštou
o) shromažďovat informace interního charakteru a zabezpečit jejich využití pouze v rámci spolku při zachování základních cílů a poslání spolku definovaných Stanovami

Článek III.
Jednání a rozhodování Rady

1. Rada zasedá dle potřeby, nejméně však šestkrát za rok

2. Jednání Rady svolává z pověření předsedy tajemník a to tak, že nejméně 14 dní před konáním rozešle pozvánku příslušným členům. Pozvánka může být písemná nebo elektronické podobě. Musí obsahovat datum, čas a místo zasedání a program jednání.

Stálými body jednání by mělo být:
– schválení programu jednání
– průběh plnění úkolů z členské schůze
– stav hospodaření k danému období
– kontrola úkolů zadaných Radou jednotlivým členům
– podněty, připomínky, dotazy apod. ostatních členů spolku

3. Zasedání Rady je neveřejné pokud se členové nedohodnou jinak. Zasedání se dále účastní Tajemník, asistent předsedy a členové Kontrolní komise. Jednání se mohou účastnit další osoby, pokud se na tom členové Rady dohodnou. Členové Kontrolní komise nemají hlasovací ani jiná práva spojená s výkonem funkce člena Rady.

4. Rada je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů Rady.

5. Zasedání Rady řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo pověřený člen Rady. K jednotlivým bodům programu mají právo se vyjádřit všichni členové Rady a předseda je povinen jim udělit slovo. Po skončení diskuze k jednotlivým bodům předseda navrhne usnesení, o kterém pak Rada hlasuje. Usnesení Rady je přijato, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů rady. V případě nerozhodnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

6. Schválená usnesení Rady jsou závazná pro všechny její členy, Kontrolní komisi a případně i pro další organizační složky založené spolkem dle článku 6 Stanov.

Článek IV.
Úkoly a způsob jednání předsedy Rady

1. Předseda zastupuje a reprezentuje spolek navenek. Při této činnosti se řídí článkem 6, odstavec 4 Stanov a Organizačním řádem.

2. Organizuje a řídí činnost Rady, svolává její jednání a to ve spolupráci s tajemníkem Rady a asistentem předsedy.

3. Zodpovídá za průběžnou kontrolu činnosti tajemníka a kontroluje plnění jednotlivých usnesení Rady sdružení a členské schůze.

4. V rámci svých kompetencí může delegovat dalšího člena rady nebo kontrolní komise, tzn. i tajemníka a to písemně plnou mocí k zastupování navenek. Toto delegování musí být schváleno členy Rady.

Článek V.
Úkoly a způsob jednání místopředsedy Rady

1. Zastupuje předsedu v případech kdy krátkodobě ze zdravotních, pracovních či závažných osobních důvodů nemůže vykonávat funkci. Při této činnosti se musí řídit Stanovami a Jednacím řádem Rady v ustanoveních týkajících se jednání a rozhodování jako předseda.

2. V případě jednání navenek však musí mít písemné zplnomocnění předsedy Rady dle článku IV., odst. 4 tohoto Jednacího řádu Rady.

Článek VI.
Úkoly a způsob jednání tajemníka Rady

1. Účastní se všech jednání Rady a členské schůze.

2. Zajišťuje zpracování zápisů z jednání Rady a členské schůze pokud není určeno jinak.

3. Podle pokynů předsedy a usnesení Rady zastupuje a reprezentuje spolek navenek a zajišťuje jednání s ostatními orgány a to při zachování ujednání v článku IV. odst. 4. tohoto Jednacího řádu Rady.

4. Zodpovídá za vedení řádného účetnictví a prostředky spolku.

5. Zajišťuje a shromažďuje základní údaje o členech spolku, odpovídá za jejich aktualizaci. Přijímá a následně předává podněty, návrhy, názory, dotazy apod. od členů spolku a předkládá je Radě.

6. Zodpovídá za vedení a aktualizaci internetových stránek na základě úkolů Rady, případně členské schůze.

7. Při své činnosti se řídí Stanovami.

Článek VII.
Závěrečné ustanovení

Jednací řád Rady nabývá platnosti po schválení Radou a to nadpoloviční většinou všech členů Rady.

Dne

 

……………………………………               ……………………………………….
Bohumil Rataj                                                  Ing. Ludmila Honová
předseda                                                                 tajemník

 

……………………………………
Ing. Martin Chudoba
Místopředseda